Skip to main content

Termat & Kushtet

Mire se erdhet ne JESKOIPTV!

——————

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e JESKOIPTVFaqja e internetit, e vendosur në https://jeskoiptv.com/.

Duke hyrë në këtë faqe interneti, ne supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni JESKOIPTV nëse nuk pranoni të zbatoni të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Kushte dhe Kushte, Deklaratë Privatësie dhe Njoftim për Mohim përgjegjësie dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "Juaj" ju referohen juve, personit që hyni në këtë faqe interneti dhe në përputhje me termat dhe kushtet e Kompanisë. "Kompania", "Vetja jonë", "Ne", "Tonë" dhe "Ne", i referohet kompanisë sonë. "Pala", "Palët" ose "Ne", i referohet si Klientit ashtu edhe neve. Të gjitha kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe shqyrtimit të pagesës të nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës sonë për Klientin në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të plotësimit të nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me dhe i nënshtrohet ligjit në fuqi të Holandës. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalëve të tjera në njëjës, shumës, shkronja kapitale dhe/ose ai/ajo ose ato, merren si të këmbyeshëm dhe për rrjedhojë si referim të njëjtë.

——————

Liçensë

——————

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, JESKOIPTV dhe/ose licencuesit e tij zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në JESKOIPTV. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund ta përdorni këtë nga JESKOIPTV për përdorimin tuaj personal, duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet:

 1. Ripublikoni materialin nga JESKOIPTV

 2. Shitet, jep me qira ose nënlicencohet material nga JESKOIPTV

 3. Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni materiale nga JESKOIPTV

 4. Rishpërndani përmbajtjen nga JESKOIPTV

Pjesë të kësaj faqe interneti ofrojnë një mundësi për përdoruesit të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në fusha të caktuara të faqes së internetit. JESKOIPTV nuk filtron, modifikon, publikon ose rishikon komentet përpara pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e JESKOIPTV, agjentëve dhe/ose filialeve të tij. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e personit që poston pikëpamjet dhe opinionet e tyre. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, JESKOIPTV nuk do të jetë përgjegjës për komentet ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe/ose të pësuar si rezultat i çdo përdorimi dhe/ose postimi dhe/ose shfaqja e komenteve mbi këtë faqe interneti.

JESKOIPTV rezervon të drejtën të monitorojë të gjitha komentet dhe të heqë çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, ofendues ose shkakton shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni se:

 1. Ju keni të drejtë të postoni komentet në faqen tonë të internetit dhe keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;

 2. Komentet nuk cenojnë asnjë të drejtë të pronësisë intelektuale, duke përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare të ndonjë pale të tretë;

 3. Komentet nuk përmbajnë asnjë material shpifës, shpifës, ofendues, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm që është një cenim i privatësisë

 4. Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar biznes ose me porosi ose për të paraqitur aktivitete tregtare ose aktivitete të paligjshme.

Ju i jepni JESKOIPTV një licencë joekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët për të përdorur, riprodhuar dhe modifikuar ndonjë nga komentet tuaja në çdo formë, format ose media.

——————

Politika e privatësisë

——————

Privatësia juaj është e rëndësishme për ne.

Është politikë e JESKOIPTV që të respektojë privatësinë tuaj në lidhje me çdo informacion që mund të mbledhim gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit. Prandaj, ne kemi zhvilluar këtë politikë të privatësisë në mënyrë që ju të kuptoni se si ne mbledhim, përdorim, komunikojmë, zbulojmë dhe ndryshe përdorim informacionin personal. Ne kemi përshkruar politikën tonë të privatësisë më poshtë.

Ne do të mbledhim informacione personale me mjete të ligjshme dhe të drejta dhe, sipas rastit, me dijeninë ose pëlqimin e individit në fjalë.

Para ose në kohën e mbledhjes së informacionit personal, ne do të identifikojmë qëllimet për të cilat po mblidhet informacioni.

Ne do të mbledhim dhe përdorim të dhënat personale vetëm për përmbushjen e atyre qëllimeve të specifikuara nga ne dhe për qëllime të tjera ndihmëse, përveç nëse marrim pëlqimin e individit në fjalë ose siç kërkohet nga ligji.

Të dhënat personale duhet të jenë të rëndësishme për qëllimet për të cilat do të përdoren dhe, në masën e nevojshme për këto qëllime, duhet të jenë të sakta, të plota dhe të përditësuara.

Ne do të mbrojmë informacionin personal duke përdorur masa mbrojtëse të arsyeshme kundër humbjes ose vjedhjes, si dhe aksesit, zbulimit, kopjimit, përdorimit ose modifikimit të paautorizuar.

Ne do të ruajmë informacionin personal vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e atyre qëllimeve.

Ne jemi të përkushtuar të kryejmë biznesin tonë në përputhje me këto parime në mënyrë që të sigurojmë që konfidencialiteti i informacionit personal mbrohet dhe ruhet. JESKOIPTV mund ta ndryshojë këtë politikë të privatësisë herë pas here sipas gjykimit të vetëm të JESKOIPTV.

——————

Rezervimi i të Drejtave

——————

Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit. Ju miratoni të hiqni menjëherë të gjitha lidhjet në faqen tonë të internetit sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën të respektojmë këto terma dhe kushte dhe po lidh politikën në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të detyruar dhe të ndiqni këto terma dhe kushte të lidhjes.

——————

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit

——————

Nëse gjeni ndonjë lidhje në faqen tonë të internetit që është fyese për ndonjë arsye, jeni të lirë të na kontaktoni dhe të na informoni në çdo moment. Ne do t'i shqyrtojmë kërkesat për heqjen e lidhjeve, por nuk jemi të detyruar ose t'ju përgjigjemi drejtpërdrejt.

Ne nuk garantojmë që informacioni në këtë faqe interneti është i saktë, ne nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij; as nuk premtojmë të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i përditësuar.

——————

Mohim përgjegjësie

——————

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqe interneti. Asgjë në këtë mohim nuk do të:

 • kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuaj për vdekje ose lëndim personal;

 • kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuaj për mashtrim ose keqinterpretim mashtrues;

 • kufizoni ndonjë nga detyrimet tona ose tuaja në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose

 • përjashtoni ndonjë nga detyrimet tona ose tuajat që nuk mund të përjashtohen sipas ligjit në fuqi.

Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të vendosura në këtë seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) i nënshtrohen paragrafit të mësipërm; dhe (b) të rregullojë të gjitha detyrimet që lindin sipas mohimit, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në dëm dhe për shkelje të detyrës ligjore.

Për sa kohë që faqja e internetit dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen pa pagesë, ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.

JESKOIPTV Unleash your entertainment world

sqShqip