Miniatura

Zasady i warunki

Witamy w JESKOIPTV!

——————

Niniejszy regulamin określa zasady i reguły korzystania z JESKOIPTVStrona internetowa, znajdująca się pod adresem https://jeskoiptv.com/.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz te zasady i warunki. Nie kontynuuj korzystania z JESKOIPTV, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich zasad i warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o Prywatności i Powiadomienia o zrzeczeniu się odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i spełniającej warunki Firmy. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" i "Us", odnosi się do naszej firmy. "Strona", "Strony" lub "My", odnosi się zarówno do Klienta, jak i nas samych. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu spełnienia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Firmy, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Holandii. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne i dlatego odnoszą się do tego samego.

——————

Licencja

——————

O ile nie stwierdzono inaczej, JESKOIPTV i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na JESKOIPTV. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z JESKOIPTV dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno ci:

 1. Republikacja materiału z JESKOIPTV

 2. Sprzedaż, wynajem lub udzielanie sublicencji na materiały z JESKOIPTV

 3. Reprodukowanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z JESKOIPTV

 4. Redystrybucja treści z JESKOIPTV

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w pewnych obszarach witryny. JESKOIPTV nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich umieszczeniem w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii JESKOIPTV, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieściły. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, JESKOIPTV nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

JESKOIPTV zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

 1. Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i masz na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;

 2. Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

 3. Komentarze nie zawierają materiałów zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób naruszających prawo, stanowiących naruszenie prywatności

 4. Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania biznesu lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz JESKOIPTV niewyłącznej licencji na używanie, odtwarzanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, odtwarzania i edytowania wszelkich Twoich Komentarzy w jakiejkolwiek i wszystkich formach, formatach lub mediach.

——————

Polityka prywatności

——————

Twoja prywatność jest dla nas ważna.

Polityką JESKOIPTV jest poszanowanie Państwa prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zbierać podczas prowadzenia naszej strony internetowej. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy, ujawniamy i w inny sposób wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiliśmy naszą politykę prywatności.

Będziemy gromadzić dane osobowe za pomocą zgodnych z prawem i uczciwych środków oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby.

Przed lub w czasie zbierania danych osobowych określimy cele, dla których informacje są zbierane.

Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do realizacji określonych przez nas celów oraz do innych celów pomocniczych, chyba że uzyskamy zgodę osoby, której one dotyczą, lub zgodnie z wymogami prawa.

Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, do których mają być wykorzystane, oraz, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

Będziemy chronić dane osobowe poprzez zastosowanie rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia ochrony i zachowania poufności danych osobowych. JESKOIPTV może od czasu do czasu zmieniać niniejszą politykę prywatności według uznania JESKOIPTV.

——————

Zastrzeżenie praw

——————

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Strony. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą stroną internetową, zgadzasz się być związany i przestrzegać tych warunków łączenia.

——————

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

——————

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz się z nami skontaktować i poinformować nas o tym w każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiemy Ci bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

——————

Oświadczenie

——————

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Nic w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności nie będzie:

 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;

 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

 • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub Państwa odpowiedzialność w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

 • wyłączenie wszelkich naszych lub Państwa zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, deliktu i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze.

JESKOIPTV Uwolnij swój świat rozrywki

pl_PLPolski