Skip to main content

Όροι & Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο JESKOIPTV!

——————

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση των JESKOIPTVΙστοσελίδα, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://jeskoiptv.com/.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το JESKOIPTV εάν δεν συμφωνείτε να λάβετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Απορρήτου και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και όλες τις Συμφωνίες: "Πελάτης", "εσείς" και "σας" αναφέρεται σε εσάς, το πρόσωπο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. "Η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς", "Μας" και "Εμείς", αναφέρεται στην Εταιρεία μας. "Μέρος", "Μέρη" ή "Εμείς", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς τους ίδιους. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την ανάληψη της διαδικασίας της συνδρομής μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τον ρητό σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του Πελάτη όσον αφορά την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία των Κάτω Χωρών. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαίο ή/και αυτός/αυτή ή αυτοί, θεωρείται ως εναλλάξιμη και συνεπώς ως αναφερόμενη στο ίδιο.

——————

Άδεια

——————

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το JESKOIPTV ή/και οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο JESKOIPTV. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από το JESKOIPTV για προσωπική σας χρήση με τους περιορισμούς που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

 1. Αναδημοσίευση υλικού από JESKOIPTV

 2. Πώληση, ενοικίαση ή υπο-αδειοδότηση υλικού από το JESKOIPTV

 3. Αναπαραγωγή, αναπαραγωγή ή αντιγραφή υλικού από το JESKOIPTV

 4. Αναδιανομή περιεχομένου από το JESKOIPTV

Τμήματα αυτού του δικτυακού τόπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του δικτυακού τόπου. Η JESKOIPTV δεν φιλτράρει, δεν επεξεργάζεται, δεν δημοσιεύει και δεν ελέγχει τα σχόλια πριν από την παρουσία τους στην ιστοσελίδα. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις γνώμες της JESKOIPTV, των αντιπροσώπων της ή/και των συνεργατών της. Τα σχόλια αντανακλούν τις απόψεις και τις γνώμες του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις γνώμες του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η JESKOIPTV δεν ευθύνεται για τα Σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημία ή δαπάνη που προκαλείται ή/και υφίσταται ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των Σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η JESKOIPTV διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί τυχόν Σχόλια που μπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

 1. Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε τα Σχόλια στην ιστοσελίδα μας και διαθέτετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε,

 2. Τα Σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους,

 3. Τα Σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή.

 4. Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρήσεων ή εθίμων ή την παρουσίαση εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Με το παρόν παραχωρείτε στο JESKOIPTV μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδοτείτε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

——————

Πολιτική απορρήτου

——————

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς.

Είναι πολιτική της JESKOIPTV να σέβεται το απόρρητό σας σχετικά με τις πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Κατά συνέπεια, αναπτύξαμε την παρούσα πολιτική απορρήτου προκειμένου να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, γνωστοποιούμε και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αξιοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες. Έχουμε περιγράψει την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρακάτω.

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και θεμιτά μέσα και, κατά περίπτωση, εν γνώσει ή με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται οι πληροφορίες.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που έχουν καθοριστεί από εμάς και για άλλους βοηθητικούς σκοπούς, εκτός εάν λάβουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και, στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα.

Προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας εύλογες δικλείδες ασφαλείας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης.

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται και διατηρείται. Η JESKOIPTV μπορεί να αλλάζει την παρούσα πολιτική απορρήτου από καιρό σε καιρό κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της JESKOIPTV.

——————

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

——————

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας. Εγκρίνετε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον Ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική συνδέσεων ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης.

——————

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας

——————

Εάν βρείτε κάποιο σύνδεσμο στον Ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε οποιαδήποτε στιγμή. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για την αφαίρεση των συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή να σας απαντήσουμε άμεσα.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα είναι ενημερωμένο.

——————

Αποποίηση ευθύνης

——————

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και όρους που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Τίποτα στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν θα:

 • να περιορίσετε ή να αποκλείσετε τη δική μας ή τη δική σας ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη,

 • να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή τη δική σας ευθύνη για απάτη ή δόλια παραπλάνηση,

 • να περιορίσουμε οποιαδήποτε από τις δικές μας ή τις δικές σας ευθύνες με τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή

 • να αποκλείσει οποιαδήποτε από τις δικές μας ή τις δικές σας ευθύνες που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και σε άλλα σημεία της παρούσας αποποίησης ευθύνης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που απορρέουν από σύμβαση, αδικοπραξία και παράβαση νόμιμου καθήκοντος.

Εφόσον ο δικτυακός τόπος και οι πληροφορίες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

elΕλληνικά